Polityka prywatności

MISSION OF LOVE FOUNDATION

Rozdział 1
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca – MISSION OF LOVE FOUNDATION z siedzibą w 34-482 Lipnica Mała 472A, KRS: 0000986679, REGON 522850830, NIP 7352907352, tel.: +48 881 077 557.
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca może skontaktować z Administratorem pisząc na adres [email protected]
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
  1. w celu realizacji przepisów prawa,
  2. w celu realizacji umowy,
  3. na potrzeby działań promocyjnych Usługodawcy.
  4. W celu odpowiedzi na zapytanie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie:
  1. 4 pkt 1 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem;
  2. 4 pkt 2 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia postanowień umowy;
  3. 4 pkt 3 jest umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę albo występuje świadoma zgoda użytkownika systemu.
  4. 4 pkt 4 jest umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa;
  3. podwykonawcom: cyberstudio Sp. Zo.o. ul. Żelazna 17d, 40-851 Katowice
 6. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. telefon,
  4. adres IP.
 8. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 9. Usługodawca wyróżnia i oznacza spośród danych, o których mowa powyżej, dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 10. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia danych, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi.
 11. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w punkcie 8, inne dane dotyczące Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 12. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 8,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 13. Użytkownikom systemu przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
  3. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  5. wniesienia skargi na przetwarzanie przez Usługodawcę danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. do przenoszenia swoich danych.
 14. W celu realizacji punktu 14 należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Usługodawcy – Kontakt w Rozdziale 3.
 15. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel marketingowy) lub w razie umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać Usługodawcy ich dalej przetwarzać.
 16. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, na zasadach określonych powyżej, może przetwarzać tylko te spośród danych wskazanych w punkcie 8, które są:
  1. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,
  2. niezbędne do wyjaśnienia ewentualnych roszczeń,
  3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 17. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

Rozdział 2

Pliki „cookies”

 1. „Cookies” („ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Usługobiorcy – użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 1. Usługodawca przechowuje pliki „cookies” na komputerach użytkowników w celu:
  1. tworzenia statystyk oglądalności strony,
  2. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika,
 2. Istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak znacznie utrudnić użytkownikowi możliwość korzystania ze stron internetowych Usługodawcy.
 3. Korzystanie z serwisów internetowych Usługodawcy bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 4. W celu zarządzania ustawienia „cookies” należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa Użytkownik, i postępować zgodnie z instrukcjami:
 1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 2. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 3. Safari : https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 4. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
 5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 6. Urządzenia mobilne:
  • Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Rozdział 3
Kontakt

 1. Dane kontaktowe:

Rozdział 4
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Obecna wersja Polityki Prywatności ma zastosowanie od 1.01.2023
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.