MOTTO

„To jest moje przykazanie,abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”- (J 15,12)

MISJA

Poprzez gesty miłości i czynne miłosierdzie nieść nadzieję, miłość i pokój tam, gdzie ich brak.


WIZJA

Ożywiać w ludziach pragnienie życia miłością na co dzień, poprzez realizację projektów, które poprawiają jakość życia konkretnych osób, rodzin i środowisk, z których się wywodzą. Dawać świadectwo chrześcijańskiej wiary i ewangelizować poprzez uczynki miłosierdzia.

CEL

Obecność wśród potrzebujących, poznanie ich problemów oraz organizacja wielorakiej pomocy doraźnej i długoterminowej obejmującej głównie:

•    dożywianie osób najuboższych i zagrożonych głodem, 
•    edukację dzieci i młodzieży aż po zdobycie konkretnego zawodu, by zwiększyć ich szanse na samodzielne życie w przyszłości, 
•    zmianę warunków i jakości życia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, 
•    poprawę jakości życia osób cierpiących fizycznie, psychicznie i duchowo, 
•    wspieranie osób, rodzin i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją społeczną i wykluczeniem,
•    poprawę jakości życia podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjcnych oraz ich usamodzielnianie,  
•    promowanie zrównoważonego rozwoju, braterstwa, solidarności, jedności i pokoju między ludzmi – dziś głównie w Kenii, a w przyszłości tam, gdzie pośle nas Boża Opatrzność.

Dołącz do nas i wesprzyj nas
MISSION OF LOVE FOUNDATION


Pomagam